MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a következő termékeket és szolgáltatásokat:

DigitalSmile fogszabályozó termék: SmileBuilder Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 91. 4. em. 3. ajtó; adószáma: 32563812-1-43, a továbbiakban: Gyártó) által gyártott „DigitalSmile” elnevezésű  fogszabályzó terméket (a továbbiakban: termék), amellyel kapcsolatosan egyedi fogorvosi vizsgálat alapján annak használatával, és kockázataival kapcsolatban tájékoztatást kapott és elfogadja a Gyártó általános és lényeges szerződési feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF).

Ügyfélkapcsolati és érdekképviseleti szolgáltatás: Mayr Éva egyéni vállalkozó (székhely: 2049 Diósd, Búzavirág u. 4/1. ; adószáma: 70931857-1-33, a továbbiakban: Szolgáltató) ügyfélkapcsolati és érdekképviseleti menedzsment szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás), melynek célja a páciens adminisztratív tehermentesítése, a szolgáltatás magas színvonalának biztosítása, minőségbiztosítás, terméktámogatás, tanácsadás, használati útmutató, érdekképviselet a gyártó és fogorvos felé, ügyfél érdekében eljárás az orvos és gyártó felé a fogszabályozási időtartam végéig.

Fogorvosi szolgáltatás: Gyártó által javasolt fogorvostól (a továbbiakban: Fogorvos) a kapcsolódó fogászati tevékenységet a fogszabályozó, a hozzá kapcsolódó IPR-ek, attachmentek felhelyezésére, fogorvosi konzultációra, állapotfelmérésre, helybentartó kezelés meghatározására, helybentartó sín felhelyezésére.

Megrendelő kijelenti, hogy a Gyártó általános és lényeges szerződési feltételeit a megrendelést megelőzően áttanulmányozta, annak tartalmát megismerte, az ÁSZF-tól eltérni nem kíván, az ÁSZF-ben foglaltakat kifejezetten elfogadja, kérdéseit Gyártó, illetve Szolgáltató  megválaszolta.

Vételár megfizetése: A Megrendelő kijelenti (egyéb megállapodás hiányában), hogy a teljes vételárat 2 részletben fizeti meg.

A vételár első részlete az előleg, (190.000 Ft (ALAP Fogszabályozás), azaz százkilencvenezer forint vagy 240.000 Ft (PRÉMIUM Fogszabályozás), azaz kétszáznegyvenezer forint vagy 390.000 Ft (MAXIMUM Fogszabályozás), azaz háromszázkilencvenezer forint – kezeléstől függően) jelen megrendelés aláírásával egyidejűleg, átutalással fizet meg a Szolgáltató (Mayr Éva EV) Wise Europe SA-nál vezetett 12600016-14713894-16488365 bankszámlájára.

A vételár második részlete a termék átvételével egyidejűleg esedékes a fogszabályozó felhelyezésekor a Gyártónál számla ellenében átutalással a Gyártó (SmileBuilder Kft.) Wise Europe SA-nál vezetett bankszámlájára:

  • HUF: 1260 0016 1139 4086 6738 9896
  • HUF IBAN: HU77 1260 0016 1139 4086 6738 9896
  • EUR IBAN: BE36 9673 5779 6081 (Swift/BIC: TRWIBEB1XXX)
  • USD: 8314530004 (Swift/BIC: CMFGUS33, Routing number: 026073150)

Kezeléstől függően 400.000 Ft (ALAP Fogszabályozás), azaz négyszázezer forint, 500.000 Ft (PRÉMIUM Fogszabályozás), azaz ötszázezer forint, 800.000 Ft (MAXIMUM Fogszabályozás), azaz nyolcszázezer forint.

A termék átadásának feltétele a teljes vételár megfizetése (Csomagtól függően ezen árakat aktuális kedvezménnyel csökkentve: Maximum Fogszabályozás 2 fogívre: 1.190.000 Ft, azaz egymillió-egyszázkilencvenezer forint,  Prémium Fogszabályozás 2 fogívre 740. 000 Ft, azaz hétszáznegyvenezer forint vagy ALAP Fogszabályozás 2 fogívre 590.000 Ft, azaz ötszázkilencvenezer forint).

A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor annak első részletét a Szolgáltató,  második részletét a Gyártó hiánytalanul átvette, illetve bankszámláján jóváírásra került.

Részletfizetés

Részletfizetés esetén is ez a megrendelőlap érvényes. A részletfizetés feltételeiről egyedi egyeztetés alapján külön megállapodást kötünk  az első szakorvosi találkozón személyesen.

Elállás, vételár, részlet visszafizetés.

Amennyiben a szakorvosi vizsgálat eredménye megfelelő, de a termék használata foglenyomat, vagy egyéb adatok alapján a Gyártó szerint mégsem ajánlott, a Megrendelőnek a már kifizetett vételár teljes összege 8, azaz nyolc napon belül, átvételi elismervény ellenében készpénzben, vagy banki átutalás útján levonás nélkül visszafizetésre kerül, a feleket további kötelezettség nem terheli.

Részletfizetés esetén, ha a szakorvosi, és a fogtechnikai vélemény is megfelelő, de ennek ellenére a Termék teljes vételárának összegének hiánytalan megfizetésére a Termék átvételétől számított 8 napon belül nem kerül sor, illetve a legyártott termék átvétele a Megrendelő mulasztásából meghiúsul, a Gyártó bármely külön indoklás nélkül a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt jelen szerződéstől elállhat. Az elállás a jelen szerződést megszünteti. Ilyen esetben a Megrendelő által befizetett első részlet beszámításra kerül a megrendelő felé, továbbá a termék egyedisége, és ezért más számára használhatatlansága miatt a Termék hátralékos vételárára (2. és 3. részlet összegére) kártérítésként igényt tart. A díjak és költségek levonásához (beszámításhoz) a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

A termék leszállítása:

A termék később egyeztetett időpontban történő átadásának helye: Megrendelést követően a Megrendelő időpontot egyeztet a Gyártóval és a Fogorvossal a fogszabályozó felhelyezésére a fogorvosi rendelőbe.

Garancia, termék használata:

A gyártó, a termékre a Megrendelő által ismert, és a mellékélt általános és lényeges szerződési feltételei, valamint a jogszabályok szerint vállal garanciákat. A Megrendelő tudatában van, hogy a hatékony fogszabályzás aktív felelősségteljes együttműködést igényel, így különösen a napi folyamatos hordási idő legalább 22 órában, higiéniai feltételek betartása, a sínek szükséges cseréje, a kezelési idő felénél a szükséges orvosi kontroll elvégzése. A fentieken túl a Megrendelő elfogadja, hogy az általános egészségügyi állapota, orvosi beavatkozások elvégzése, és azok esetleges következményei, gyógyszer, vagy egyéb készítmények hatásai a Termék használatának hatékonyságát jelentősen befolyásolják. A Gyártó a tőle független hatásokért, megrendelői mulasztásokért nem vállal felelősséget.

Pótgarancia:

Amennyiben a használati idő befejezése után a kezelési terv alapján várható fogállás – amely a Megrendelő számára esztétikai eredményt is jelent – nem az eredeti elvárásoknak megfelelően alakul, de ez nem a Megrendelő egészségügyi állapotváltozása, és/vagy egyéb orvosi/fogorvosi beavatkozásra tekinthető vissza, akkor a gyártó az első korrekcióra szükséges síneket díjmentesen biztosítja. Ha ezen kívül a Megrendelőn ezen túl még további korrekciót is szeretne, azért a Gyártó által megállapított díjat kell kifizetni. Ha a várt fogállás változás a Megrendelő magatartásától (mulasztásától) függően elmarad a kezelési idő lejártakor a Gyártó egyedi elbírálás alapján dönthet úgy, hogy a Megrendelő első korrekciójához szükséges síneket díjmentesen biztosítja. Ilyen egyedi döntés hiányában, ha a Megrendelő további korrekciót szeretne, ezért a Gyártó által megállapított díjat kell fizetnie.

A jelen megrendelés aláírása szerződést hoz létre, melynek tartalmát képezik a Felek által aláírt jelen szerződés, továbbá  az Általános és Lényeges Szerződési Feltételek. Jelen Megrendelés 3, azaz három, eredeti példányban készült amelyek a Megrendelő és az orvos aláírásával, valamint a Gyártó és Szolgáltató előre gyártott  cégnevével ellátva érvényesek és hatályosak.

A fogászati kezelések mikrosebészeti beavatkozásnak minősülnek. A beavatkozásnak a legnagyobb gondosság mellett is lehetnek nem kívánatos következményei. Alulírott kijelentem, hogy panaszaim miatt betegségem megállapítását, és gyógyítását igénylem.

A szükséges gyógykezeléshez hozzájárulok. Vállalom, hogy a fogászati kezelés eredményessége érdekében az orvossal együttműködöm. Hozzájárulok személyes adataim, egészségügyi adataim kezeléséhez az ellátásomban  résztvevő kezelőorvosom és más betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítésére.

Megértettem, hogy a beavatkozás/műtét során a kezelőorvos esetleg olyan beavatkozásra is kényszerül, amelyet előre nem jelzett. Ezért ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy további  vagy alternatív beavatkozásra is sor kerüljön, amennyiben ez szakmailag indokolt vagy tanácsos

Hozzájárulok helyi, vagy egyéb módon végzett érzéstelenítéshez, vagy bódításhoz, amennyiben azt a kezelést végző orvos indokoltnak tartja

Részletes és érthető orvosi tájékoztatást  a tervezett orvosi beavatkozás céljáról és természetéről, annak előnyeiről, és az ennek során várhatóan szükséges egyéb vizsgálatokról.

Kellő felvilágosítást kaptam az alternatív kezelési lehetőségekről, a felmerülő kockázatokról, a várható komplikációkról ill. arról, hogy a kezelés elmaradása milyen eredménnyel járhat. A beavatkozással összefüggő rizikótényezőket a beavatkozás előtt elmagyarázták. A készülékkel kapcsolatban minden tájékoztatást megkaptam, és megértettem.

A fenti kockázatokat megértettem, tudomásul veszem és vállalom.

A kezelések során vélt problémákról, amelyet a készülékek nem hordása, szakszerűtlen kezelése vagy ápolása okoz, vagy ha nem jelzi azokat rögtön a Gyártó/Szolgáltató  felé, garanciavesztéssel jár, Gyártó/Szolgáltató/Fogorvos felé semmilyen követeléssel nem élhet ilyen esetben.

 Maximum Prémium Alap
Ár1 190 000 Ft 740 000 Ft 590 000 Ft
Előleg (Szolgáltatónak fizetendő)390 000 Ft 240 000 Ft 190 000 Ft
Felhelyezéskor (Gyártónak fizetendő)*800 000 Ft 500 000 Ft 400 000 Ft

* Részletfizetés külön megállapodás szerint

MEGRENDELÉS

DigitalSmile
Fogszabályozás
2 fogívre

590 000 Ft

DigitalSmile
Prémium fogszabályozás
2 fogívre

740 000 Ft

DigitalSmile
Maximum fogszabályozás
2 fogívre

1 190 000 Ft

×